W POEZJI I FILOZOFII

W poezji i filozofii powszechne były ana­logie do ówczesnego rzemiosła. Nie.powinno nas to dziwić, gdyż wrzeciono i koło garncarskie w równym stopniu kształtowały doświadczenie filozofów, jak słyn­ne odcienie Morza Egejskiego, postrzępione góry czy dociekliwość i gadulstwo ludu greckiego. Filozofowie przyrody, którzy poprzedzali Platona w szóstym i piątym wieku — szkoła milezyjska, Empe- dokles, atomiści — żywili, o ile można odtworzyć ich myślenie, pewne, uprzedzenia wobec technologii, a ich zainteresowania były mocno zakorzenione w konkret­nym świecie, który analizowali posługując się rze­mieślniczą kombinacją doświadczenia praktycznego i poetyckiej intuicji. Sam Platon, nawet w moralnej i politycznej filozofii Państwa, często odwoływał się do analogii rzemieślniczych. Rzemieślnik był dlań jed­nostką, która zna swe pole działania i dobrze wyko­nuje jedno zajęcie.

DOSTARCZYCIELE SIŁY

Niewolnicy, zwie­rzęta i rzemieślnicy byli głównymi dostarczycielami siły, ale nawet ich nie wykorzystywano najbardziej efektywnie. R. J. Forbes pisze o tym wprost: „W cią­gu niemal całej starożytności jedynymi dostarczycie­lami siły byli ludzie i zwierzęta. Nawet wtedy, gdy na początku naszej ery skonstruowano bardziej eko­nomiczny młyn wodny, jego rozpowszechnianie było tak powolne, że przez następne 400 lat sytuacja pozo­stawała praktycznie taka sama.” (Singer i inni, History oj Technology, 2:590). Jeszcze w pierwszym wieku przed Chrystusem Rzymianie zaprojektowali wydajne koło młyńskie, szczególnie użyteczne do mielenia ziar­na, lecz nie było ono używane przez setki lat. W isto­cie Rzymianie do pompowania wody wykorzystywali raczej niewolników w kieracie, zamiast używać siły spadającej wody, by pracowała za ludzi. Starożytni nie znali też wiatraka.

W OKRESIE REWOLUCJI

Wiadomo powszechnie, że nauka i inżynieria z okresu rewolucji przemysłowej (teoria elektrodynamiczna, obróbka maszynowa) wy­kształciły umiejętności, które pozwoliły w naszym stu­leciu zbudować komputer. Wiedza i rzemiosło staro­żytne nie wniosły tu tak bezpośredniego wkładu. Do­świadczenie Grecji i Rzymu jest daleko bardziej od­ległe od naszego, i w pewnym sensie jego wartość kryje się w jego oddaleniu. Z drugiej strony, chociaż starożytni nie byli specjalnie innowacyjni w swych rękodziełach i narzędziach, to w ich literaturze ujaw­nia się wyobraźnia stymulowana przez technologię. Paradoksalnie, niektóre aspekty technologii elektro­nicznej odwodzą nas od typu myślenia właściwego nieodległej przeszłości, a zbliżają do świata starożyt­nego. Wiek komputera jest na swój sposób powrotem do wieku koła garncarskiego.

OZDOBA CZY ZABAWKA

Mogło na­tomiast funkcjonować jako ozdoba lub zabawka. Z drugiej strony, nasza własna technologia może być oceniana jedynie w odniesieniu do przeszłości. Kultu­rowe znaczenie komputera staje się jasne tylko w po­równaniu ze znaczeniem zegara dla jego wieku i ma­szyny parowej dla jej epoki. Ponieważ naszym celem jest badanie fascynacji człowieka Turinga nową ma­szyną, musimy ująć tę fascynację w jej historycznym kontekście. Nie możemy, i nie ma takiej potrzeby, wyliczać wszystkich ważniejszych rzemiosł lub maszyn od sta­rożytnej Grecji do dzisiaj; powtórzmy, liczą się tylko te, które przyciągnęły uwagę współczesnych im my­ślicieli — technologie definiujące.

HISTORIA KULTUR

W historii kultur zachodnich człowiek Turinga jest najpełniejszym połączeniem humanistyki i technologii, twórcy i wytworu. Obecna we wszystkich epokach tendencja, aby myśleć „poprzez” współczesną techno­logię, doprowadzona jest w nim do skrajności; dla niego komputer odbija, a w istocie imituje, podstawo­wą ludzką umiejętność — racjonalne myślenie. Tu tkwi istota wiary Turinga w sztuczną inteligencję. Budując maszynę myślącą jak człowiek, człowiek stwarza się sam na nowo, określa siebie jako maszynę. Idea skon­struowania istoty ludzkiej przy użyciu technologii obecna jest od tysięcy lat w historii mitologii i alche­mii, lecz Turing i jego kontynuatorzy nadali jej nowy kierunek. W mitologii greckiej, w historii Pigmaliona i Galatei, twór ludzki, doskonała statua z kości słonio­wej, ożywa, aby połączyć się ze swym ludzkim twórcą.

Praca z wieloma skoroszytami

W programie Excel 2007 możliwa jest równoczesna praca z wieloma skoroszytami. W tym celu należy je kolejno otworzyć, np. za pomocą przycisku Office i opcji Otwórz. Aby sprawdzić ile, i jakie skoroszyty są aktualnie otwarte, należy wybrać kartę Widok, a następnie ikonę
o nazwie Przełącz okna. Aktywny skoroszyt jest zaznaczony „ptaszkiem”. Aby przełączyć się do innego już otwartego skoroszytu, należy kliknąć myszką jego nazwę na tej liście. Przełączanie z klawiatury jest możliwe dzięki skrótowi <Ctrl+F6>. Przy użyciu odpowiedniej formuły możemy odwoływać się z poziomu jednego skoroszytu do innego bez konieczności jego otwierania. Wprowadzając do dowolnej komórki przykładowy zapis =’C:\Dokumenty\ [skoroszyt2.xls] arkusz1′!$E$9, otrzymamy w niej wartość pochodzącą z komórki E9 z arkusza o nazwie Arkusz 1, znajdującego się w pliku Skoro- szyt2.xls, który został zapisany na dysku C: w folderze Dokumenty. W takiej formule zawsze musimy podać w apostrofach pełną ścieżkę dostępu do źródła danych.

Pobieranie obrazków z witryny Microsoft

Chcąc umieścić grafikę przygotowaną w innych programach lub zdjęcie wprowadzone do komputera w postaci pliku jpg, gif lub tif, możemy skorzystać z karty Wstawianie\Obraz.Wstawiona grafika powinna się znaleźć w wybranym fragmencie dokumentu. Domyślnie obrazek umieszczony jest „równo z tekstem”, co oznacza, że nie można go swobodnie przemieszczać na stronie dokumentu. Aby móc to zrobić, należy go zaznaczyć i na karcie Formatowanie rozwinąć przycisk Zawijanie tekstu. Na przykład wybór opcji Przylegle umożliwi dowolne przesuwanie obrazka z jednoczesnym ułożeniem się tekstu wokół niego. Z kolei opcje Za tekstem i Przed tekstem umożliwiają zmianę położenia grafiki bez wpływu na układ tekstu – tekst zasłoni grafikę lub odwrotnie. Każda z opcji Zawijanie tekstu dostępna na karcie Formatowanie wpływa na sposób otaczania obrazka tekstem dokumentu. Aby przekonać się, jaki jest efekt wyboru każdej z nich, wystarczy umieścić rysunek w dowolnym akapicie i kolejno zmieniać dostępne opcje.

Grafika w dokumencie

Edytor Word ma możliwość wstawiania gotowych rysunków do tworzonych dokumentów. Mogą one być wykonane za pomocą programów graficznych, takich jak Paint, Corel czy Photoshop. Można wstawiać rysunki z galerii ClipArt, zdjęcia zeskanowane na podłączonym do komputera urządzeniu lub z aparatu cyfrowego. Istnieje także możliwość tworzenia rysunków bezpośrednio w dokumencie, za pomocą dostępnych narzędzi graficznych. Takie zabiegi wzbogacają dokument, czyniąc go atrakcyjnym dla odbiorcy. Ponadto rysunki czy zdjęcia często stanowią główną informację, np. w albumach, folderach czy ofertach handlowych.

Wstawianie gotowych rysunków

Do dokumentu możemy dodać rysunki w postaci tzw. klipartów. Aby wstawić klipart do dokumentu edytora Word, należy wybrać opcję karty Wstawianie\Obiekt clipart. W okienku zadań po prawej stronie ekranu kliknij łącze Organizuj klipy… B organizuj.., . Następnie pojawi się okno, które umożliwia wybranie interesującej tematyki w konkretnej ilustracji.

Pisanie w kolumnach

Edytory umożliwiają pisanie na stronach podobnych do szpalt gazet lub kart książek, czyli w kolumnach. Taki styl ma zastosowanie przy tworzeniu i drukowaniu folderów informacyjnych, turystycznych, okolicznościowych i wielu innych. Współczesne drukarki atramentowe oferują już tak wysoką jakość druku, iż mały nakład publikacji jesteśmy w stanie wydrukować w biurze lub domu. Aby pisać w kolumnach, należy wybrać kartę Układ strony\Kolumny i opcję Więcej kolumn. Aby kolumny wypełnić tekstem, skopiuj go z innego dokumentu lub z systemu pomocy i wklej. Wypełnij w ten sposób trzy kolumny. Zaznacz cały tekst i ustaw wielkość czcionki na 10 pt, a odstępy po akapicie na 6 pt. Wyjustuj tekst i włącz dzielenie wyrazów w karcie Układ strony ¡Dzielenie wyrazów. Opcje dzielenia wyrazów… W oknie ustawień dzielenia zaznacz opcję Dziel wyrazy automatycznie. Zwiększ górny margines do 4,5 cm w karcie Układ strony. Ustawienia strony. Z karty Wstawianie wybierz Pole tekstowe. Rysuj pole tekstowe i wstaw je w górnej części strony. Do pola wpisz zdanie PISANIE W KOLUMNACH. Pole wypełnij kolorem, np. jasnoniebieskim.

Praca z wieloma dokumentami

W programie Word 2007 możliwa jest równoczesna praca z wieloma dokumentami. W takim przypadku każdy następny dokument otwieramy, nie zamykając poprzedniego. Aby wyświetlić nazwy wszystkich aktualnie otwartych dokumentów, należy wybrać opcję karty Wi- dok\Przełącz okna. W jej dolnej części wyświetlana jest lista otwartych dokumentów. Dokument aktualnie edytowany jest zaznaczony. Aby przejść do któregoś z innych otwartych dokumentów, należy kliknąć myszką jego nazwę na liście. Jeśli wybrany dokument zostanie zamknięty, to jego nazwa zostanie usunięta z listy. Do szybkiego przełączania między otwartymi dokumentami służy skrót klawiszowy <Ctrl+F6>.

Dlaczego pozycja literacka tangram wzory i rozwiązania jest tak popularna?

W dzisiejszych czasach coraz mniej osób czyta książki. Wszystko dlatego, że bardziej do głosu dochodzą urządzenia elektroniczne. Jeśli jednak chcecie zainteresować osoby z najbliższego otoczenia ciekawymi pozycjami literackimi to tangram wzory i rozwiązania na pewno będą na tym polu skuteczne. Dlaczego? Warto wiedzieć, że tangram wzory i rozwiązania to wyjątkowa klasyczna układanka logiczna – znana i ceniona od bardzo wielu lat. Istotną informacją jest fakt , że tangram powstał w Chinach już bardzo wiele lat temu. Trzeba podkreślić, że czas spędzony z tą książką na pewno nie będzie stracony. Wiele osób już od pierwszych minut będzie bardzo zachwyconych tą pozycją literacką która nie tylko działa relaksująco ale także pobudza szare komórki i zmusza do kreatywnego myślenia. To oczywiście też przełoży się na większe zdolności w życiu prywatnym i i zawodowym ponieważ mózg będzie lepiej pracował. Warto zatem pomyśleć o tej książce.

Czy kurs Excel w dziale personalnym jest warty uwagi?

Zastanawiacie się czy pójść na kurs dotyczący tego bardzo popularnego w naszym kraju programu? Trzeba wiedzieć, że Excel w dziale personalnym to kurs przeznaczony przede wszystkim dla pracowników zajmujących się zasobami ludzkimi. Przede wszystkim tego typu pogadankami powinny zainteresować się osoby kierujące takimi działami. Warto wiedzieć, że kursy Excel w dziale personalnym pozwalają poznać niezbędne narzędzia tego programu kalkulacyjnego. Nie można nie wspomnieć, że to oczywiście bardzo zwiększy efektywność pracy. Na pewno jest to bardzo pozytywna cecha która sprawia, że kurs Excel w dziale personalnym cieszy się dużą popularnością. Ludzie bowiem zdają sobie sprawę, że warto chodzić na tego typu szkolenia ponieważ w przyszłości pozwalają one wykonywać czynności związane z arkuszem kalkulacyjnym efektywniej. Nikt zatem nie powinien zastanawiać się czy kurs Excel w dziale personalnym jest warty uwagi. To obowiązkowa pozycja dla każdego kto chce lepiej działać w Excelu.

Dlaczego w przypadku tłumaczenia koncepcja odgrywa tak dużą rolę?

Zajmujecie się tłumaczeniami? A może interesuje was fakt jak działają najlepsi fachowcy w tej dziedzinie? Otóż musicie wiedzieć, że w przypadku tłumaczenia koncepcja jest naprawdę bardzo ważna. Jeśli odpowiednio organizujecie sobie pracę to pójdzie ona szybko i skutecznie. W związku z tym musicie sobie odpowiednio zaplanować czas. W przypadku trudnego tłumaczenia koncepcja pracy jest bardzo ważna. Trzeba podkreślić, że nie wolno zostawiać wykonania tego zadania na ostatnią chwilę. Odpowiednia koncepcja pracy i pomysł na wykonanie tłumaczenia muszą być realizowane zgodnie z terminami aby nie zawieść oczekiwań klientów. Tak pracują prawdziwi fachowcy w tej dziedzinie i warto dążyć do tego typu postawy. Wszystko po to aby mieć pewność, że ludzie będą zadowoleni z efektów pracy. Oczywiście nie wolno pracować zbyt szybko ponieważ inaczej tłumaczenia będą niedokładne co oczywiście też nie jest pożądanym zjawiskiem w tej branży.

Jaka powinna być właściwa koncepcja tłumaczenia?

Trzeba podkreślić, że coraz więcej osób ma do czynienia z tekstami w różnych językach. Jeśli te osoby nie mają odpowiednich umiejętności lingwistycznych to wtedy muszą skorzystać z pomocy profesjonalistów. Oni za nich wykonają konkretne tłumaczenia. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii. Osoby które zawodowo zajmują się wykonywaniem takich czynności muszą mieć odpowiednią koncepcja tłumaczenia. Wszystko po to aby zlecona czynność odbyła się profesjonalnie i dokładnie. Warto podkreślić, że najważniejszy w tym wszystkim jest kontekst. Dzięki temu tłumaczenia są wykonywane naprawdę bardzo dokładnie. Warto wiedzieć, że fachowcy zajmujący się tłumaczeniami to ludzie po studiach którzy mają spore doświadczenie w tym co robią. Takie osoby doskonale wiedzą, że koncepcja tłumaczenia jest bardzo ważna, ponieważ odpowiednia organizacja pracy pozwala w uzyskiwaniu naprawdę znakomitych efektów. To prowadzi do zadowolenia klienta i satysfakcji ze zrealizowanej pracy.

Elektroniczna niania – gadżet dla młodych rodziców

Narodziny dziecka to wielkie wydarzenie. Świeżo upieczeni rodzice zakochują się w swoim potomku od pierwszego wejrzenia i robią wszystko, żeby zapewnić mu komfort i oczywiście bezpieczeństwo. Malutkie dzieci są niezwykle absorbujące i skupiają na sobie całą uwagę. Jednak po dniu pełnym wrażeń i opieki nad maluchem, nadchodzi długo oczekiwana noc. Czas, w którym powinno się wypocząć, żeby następnego dnia zmagać się z obowiązkami. Niemowlęta potrzebują rodzica także w nocy, a jeśli ich pokój, oddalony jest od sypialni rodziców, to idealnie sprawdzi się elektroniczna niania – gadżet dla młodych rodziców. Dzięki takiemu urządzeniu można spać spokojnie, a wszystko dlatego, że monitoruje oddech dziecka i budzi nas, gdy dziecko zapłacze, a nawet gdy się zakrztusi. Jest to dobre rozwiązanie, które zapewnia spokojny sen. Dokonując takiego zakupu, ma się pewność, że pieniądze zostały właściwie zainwestowane. W końcu bezpieczeństwo i zdrowie to wartości bezcenne. Nie należy więc na nich oszczędzać.

Czym charakteryzuje się historia ogrodu zimowego?

Taka forma uprawy zieleni, popularna zwłaszcza w chłodniejszych klimatach, datuje swoje początki na przełom siedemnastego i osiemnastego stulecia. Wtedy to, wśród europejskiej arystokracji pojawiła się moda na budowanie przypałacowych szklarni. W nich natomiast hodowane i kultywowane były egzotyczne gatunki roślin pochodzących z krajów tropikalnych, a więc nieodpornych na surowe, mroźne zimy charakterystyczne dla naszego kontynentu. W dziewiętnastym wieku zaczęto wznosić takie budowle również w miejscach publicznych, z przeznaczeniem parków miejskich, miejsc spotkań czy też jako poletka eksperymentalne dla botaników i naukowców badających obcą roślinność. Historia ogrodu zimowego nie skończyła się jednak na wielkich, masywnych budowlach, ale w wersji zminiaturyzowanej dotarła do zwykłych domostw. Ogrody takie używane są współcześnie jako zimowa  przestrzeń wypoczynkowa dla domowników czy też miejsce uprawy roślin dekoracyjnych, warzyw, owoców jak również ziół.

 

NAJBARDZIEJ URZEKAJĄCE POSTACI

Są to jedne z naj­bardziej urzekających postaci greckiej mitologii: „Moj- ry, córki Konieczności, w białych sukniach, a prze­paski mają na głowach, Lachesis, Kloto i Atropos. Śpiewają zgodnie z Syrenami. Lachesis o przeszłości śpiewa, Kloto o tym, co jest, Atropos o tym, co bę­dzie.” [Państwo, XIV, 617 C, tłum. W. Witwicki.] Ti- maios, wpływowy, późny dialog, powtórnie odwołuje się do technologii, by objaśnić porządek wszechświa­ta, i mówi o twórcy kosmosu jako idealnym rzemieślni­ku, który wytoczył sferę gwiazd stałych, tak jak czyni to stolarz z drewnem na swej obrabiarce, ugniatając metafizyczne pierwiastki, tak jak garncarz gniecie swą glinę. Człowiek w micie Timaiosa jest miniaturowym ożywionym światem, wymodelowanym przez mniej boskich rzemieślników: aby wytworzyć kość, urabiali materię, jak piekarz gniecie chleb, i nasycili ją szpi­kiem; by uformować czaszkę, wytoczyli kość na obrabicirce.

FACHOWOŚĆ I KONCEPCJA

Fachowość rzemieślnika korespon­dowała z jego uporządkowaną koncepcją “Funkcjonowa­nia sprawiedliwego społeczeństwa: utopia Platona to państwo złożone wyłącznie z rzemieślników, którego władcy uczą się swego fachu przez całe życie — praw­dziwa technokracja. Jakkolwiek Platon nie lubił pracy fizycznej, cenił u rzemieślników umiejętność tworze­nia zgodnie z wcześniej wymyśloną formą. Platoński świat idei był w istocie serią doskonałych modeli, z których pochodzą niedoskonałe obiekty świata ma­terialnego. W pięknym kosmologicznym micie, który kończy Państwo, Platon opisywał niebiosa obracające się wo­kół „wrzeciona konieczności”: oś i hak ze stali podpie­rają osiem kręgów, którymi są sfery niebieskie. Daje w nich honorowe miejsce Mojrom, które przędą, mie­rzą i w końcu przecinają nić życia.

WIĘKSZOŚĆ TECHNIK

W ważnych rzemio­słach, jak architektura i sztuka wojenna, istniało nie­co literatury podręcznikowej. Lecz większość technik dla garncarstwa, stolarstwa i tym podobnych — przekazywano za pomocą systemu terminowania. Wiel­kimi „naukami” starożytności o długiej literackiej tra­dycji były filozofia, historia i antykwaryzm, teoria re­toryczna i poetycka, a tylko niewielu uczonych o twór­czej inteligencji, szczególnie Archimedes i Heron z Aleksandrii, interesowało się techniką. Starożytna technologia uwikłała się w błędne koło: bez podstaw teoretycznych (związków z fizyką i chemią) jej pro­blemy miały niewielkie znaczenie dla starożytnych fi­lozofów i matematyków, a bez ich pomocy, szczególnie bez pomocy matematyków, nie mogła nigdy rozwinąć takich podstaw. Chociaż starożytni uczeni (filozofowie, retorzy, historycy) nie byli zbytnio zainteresowani technologią jako taką, nie wyzwolili się całkiem spod jej wpływu.